Privacyverklaring

Job in the Cloud

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Stichting Cloud IT Academy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68689578, www.jobinthecloud.nl.

Ons adres:
Willem Fenengastraat 7
1096 BL Amsterdam

Contactpersoon CITA:
Marjan Heuvels, directeur
085 - 06 09 678
marjan@nextitgeneration.nl

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is jouw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee je onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website of door je aan te melden voor ons begeleidingstraject laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar je te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van je hebben gekregen.

Als jij je als (potentiele) duale student bij ons aanmeldt, dan vragen wij in het kader van plaatsings- en begeleidingstraject de volgende gegevens: NAWTE- gegevens, CV, Leerwerkbedrijf.

Van een praktijkopleider verzamelen wij ten behoeve van communicatie alleen je naam, e-mail, telefoon en bedrijfsnaam.

Aanmelding leerwerk­traject

Als je je aanmeldt voor bemiddeling van een leerwerkbaan en begeleiding tijdens het duale leerwerktraject, zullen wij je gegevens alleen gebruiken om je te kunnen plaatsen en begeleiden tijdens jouw leerwerkperiode. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van jouw verzoek voor bemiddeling en begeleiding.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel,  waar wij ze hebben gekregen. Je belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien je je afmeldt dan wel stopt met het leerwerktraject, wordt ook jouw eventuele profiel verwijderd.

Je kan op verschillende manieren met ons in contact komen en je aanmelden voor het duale leerwerktraject.

Contactformulier

Als je een vraag wilt stellen of contact met ons wilt opnemen, kun je gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die je aan ons via het contactformulier verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om jouw aanmelding in behandeling te nemen, dan wel antwoord te geven op jouw vraag of commentaar. Na beantwoording, verwijderen wij jouw persoonsgegevens, behalve als je aanmeldt voor het leerwerktraject want dan bewaren wij jouw gegevens zolang jij het leerwerktraject doorloopt. Na het afronden van het leerwerktraject of zodra jij met het leerwerktraject stopt, verwijderen wij jouw gegevens.  

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van jouw verzoek tot aanmelding en begeleiding.

CV generator

Indien je op onze website de cv generator gebruikt om een curriculum vitae te genereren dan, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om in pdf een cv voor je te genereren. Wij slaan de gegevens niet op. Als de cv gegenereerd is, verdwijnen de gegevens uit het systeem.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: de (precontractuele) uitvoering van een overeenkomst.

Let op: een pasfoto, geboorteplaats of -land en lidmaatschappen op vakbonden, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand zijn bijzondere persoonsgegevens. Je hoeft dat niet te noemen in je curriculum vitae of motivatiebrief en deze zijn ook niet relevant bij de beoordeling van jouw aanmelding.

Nieuwsbrief

Cloud IT Academy verstuurt ook af en toe nieuwsbrieven waarin wij jou informeren over allerlei ontwikkelingen. Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres dat wij van jou hebben verkregen. Wij herbruiken het e-mailadres alleen om je onze nieuwsbrief per e-mail te sturen. Je kunt je altijd van afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra je je afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk je persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het gerechtvaardigd belang van Cloud IT Academy om deelnemers en partners te mogen informeren.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Stichting Cloud IT Academy en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan om onze hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, jouw vragen of commentaar opvolgen of jouw aanmelding afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij zorgen dat derden die jouw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)  persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Je hebt ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Inzage in, rectificatie van of het wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Je gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Jij hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de laatste versie.